MEDIATION & GEZONDHEIDSZORG
   
  CONFLICTEN IN DE ZORG
   
  In de zorg is een aantal specifieke kenmerken medebepalend voor het ontstaan van conflicten en voor de manier waarop men hier vervolgens
mee omgaat.
   
  Medebepalende kenmerken in de zorg
  Vele belanghebbenden
 
Binnen het werkveld zorg spelen veel onderling verschillende partijen een rol: autonome beroepsbeoefenaars, patiënten, patiëntenverenigingen, de zorgverlenende instellingen, de overheid en de verzekeraars.
  Invloed van wet- en regelgeving
 
Voor de direct belanghebbenden zijn er invloeden van buitenaf die wrijving en conflicten kunnen veroorzaken.
Te denken valt aan de gevolgen van aangescherpte kwaliteits- en verantwoordingseisen, mogelijkheden tot aansprakelijkheidsstelling, en (dreigende) aantasting van privacy van patiënten.
  Noodzakelijke samenwerkingsverbanden
 
Binnen de talrijke relaties tussen alle belanghebbenden  is  er  ook
sprake van belangentegenstellingen.
Tegelijkertijd is er ook de noodzaak tot samenwerken.
   
  SPECIEFIEKE BEDRIJFS- EN BEROEPSCULTUUR
  Zorgverleners voelen een zware verantwoordelijkheid voor degenen die
zorg behoeven (de zorgvragers). Zorgverleners hebben echter de neiging
de ogen te sluiten voor onderlinge conflicten.

De taakdifferentiatie in de zorg neemt toe, teamsamenwerking en teamverantwoordelijkheid zijn de norm geworden in ziekenhuizen.

Om het zorgproces goed te laten verlopen, moeten onderlinge relaties
goed zijn en moet er sprake zijn van een open communicatie.
   
  PRATEN HELPT
  Overal waar het gaat om:
  Maatschapsconflicten
Samenwerkingsproblemen
Arbeidsconflicten
Ziekteverzuim
Teamconflicten
Organisatieproblemen
Raden van Bestuur/Toezicht
   
  CONFLICTOPLOSSING DOOR MIDDEL VAN MEDIATION
  Interne conflicten hebben een negatieve invloed op de kwaliteit van de
zorg en ondermijnen het vertrouwen van patiënten.
Tijdige conflictsignalering en inzet van mediation voorkomen verdere escalatie van het conflict. De onderlinge verhoudingen tussen partijen
worden verbeterd en het conflict komt niet op straat te liggen.
   
  BELANGRIJKE VOORDELEN VAN MEDIATION OP EEN RIJ
  Snel
Kostenefficiënt
Toekomstgericht
Flexibel en informeel
Vertrouwelijk en besloten
Actieve inbreng van partijen
Deskundige begeleiding
Ruimte voor creatieve oplossingen
Belangen staan centraal
Geen onnodige beschadiging van relaties
Gezamenlijke oplossing = hoge acceptatiegraad
Gezamenlijke oplossing = win-win resultaat
   
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *